Rolf Blom´s Homepage/hemsida forts. B-M.

Tillbaka till huvudsidan
 
 

Den första stenhugarkonflikten i Sverige

Strejken på Malmön den 11 juni 1897

Under de första dagarna av juni 1897 hade stenarbetarna vid Malmöns stenbrott fått order om att hugga sämre stensort så bra att den skulle kunna säljas såsom bättre sten. Granitbolaget (Kullgrens Enka i Uddevalla) hade nämligen fått en beställning, som den trodde sig kunna effektuera på detta sätt. Arbetarna skulle emellertid hugga denna sämre sort till ett lägre pris som bara dekreterades. Då missnöje yppade sig, behandlades saken på fackföreningens möte och arbetarna förklarade därvid, att de icke för att bolaget skulle kunna sälja sten till underpris hade lust att arbeta för ren svältlön. Med det beskedet från fackföreningsmötet uppvaktade fackförtroendemannen John Sterner arbetsledningen. Denna nonchalerade helt fackföreningens beslut och stod fast vid, att den omnämnda stensorten skulle åsättas ett lägre arbetspris. Resultatet blev att fackföreningen beslutade gå i strejk. Arbetet nedlades över hela linjen på morgonen den 11 juni 1897. Omedelbart vidtogs åtgärder för att förhindra strejkbrytare komma till. Sålunda utskickades till hela den socialdemokratiska arbetarpressen följande fackliga meddelande:

 
Stenhuggare!
 

Då arbetsnedläggelsen visat sig nödvändig på grund av löftesbrott från bolagets sida (Granitbolaget "Kullgrens Enka" i Uddevalla) så har stenhuggareföreningen på Malmön (Bohuslän) i dag nedlagt arbetet. Lokalföreningarne, som tillhöra förbundet böra snarast uppfylla plikter, som i cirkulär från mig äro dem ålagda.

 Enhvar som har intressen för organisationens framgång bedes godhetsfullt genom bidrag understödja föreningen således, att dens medlemmar icke af brist på existensmedel skall blifva tvugna att underkasta sig obarmhertiga arbetsgifvares halsstarrighet och underkufningslusta.
För till mig insända bidrag skall senare redovisas i detta blad. Ingen bör under konflikten taga arbete hos Kullgrenska bolaget som äfven drifver stenhuggerirörelse i Varberg och Bottna (Bohuslän) och de gatstenshuggare och smeder, som taga arbete på Malmön förrän tvisten är bilagd skola genom tidningarne offentligt blifva brännmärkta som s t r e j k b r y t a r e.

 Malmön den 11 juni 1897.

 

   

John Sterner
Förtroendeman för Skandinaviska stenhuggareförbundets
svenska afdelning.
Adress: Olofsholm.
(Nuvarande Bohus-Malmön).

 

De förpliktelser som John Sterner i cirkulär ålagt avdelningarna gällde uttaxering och anslag till konflikten. Denna blev synnerligen effektiv. Bolaget annonserade i den borgerliga pressen om, att gott arbete fanns att få på Malmön. Men man talade naturligtvis inte om att strejk hade utbrutit. John Sterner fick in i flera tidningar en varning mot, att någon skulle bli strejkbrytare. Konflikten pågick i tre veckor. Lördagen den 3 juni 1897 var konflikten över. Bolaget hade ändrat sig och gott med på arbetarnas krav. Bidrag hade börjat strömma in, men dessa pengar behövdes senare, ty bara två veckor senare utbröt konflikt i Hjälmedal vid därvarande stenhuggeri, som ägdes av Halmstads stenhuggeriaktiebolag.
 

Källa: STENARBETARE. Till Sv. Stenindustriarbetarförbundets 40-årg jubileum.
1897 - 1937. Harald Hjern

 
 
Tillbaka till huvudsidan

Skriv gärna Era åsikter till:
Rolf´s E-mailadress
Senast uppdaterad 2024-01-18